YÖNETMELİK

 

 

 

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNBÖLÜM

Am, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

 

 

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesirekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilkin usul ve esaslazenlemektir.

 

Kapsam

 

 

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Bartın Üniversitesirekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilkin kümleri kapsar.

 

Dayanak

 

 

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

7 nci maddesinin birinci fıkranın (d) bendinin (2) numara alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

 

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

 

a) Birim: Bartın Üniversitesine b fakülte, ensti, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe b bölümlerin her birini,

 

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

 

 

c) Merkez (BÜNSEM): Bartın Üniversitesirekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, ç) Mür: Merkezin Müdürü,

d) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü, e) Üniversite: Bartın Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

 

 

ifade eder.


İKİNBÖLÜM

 

 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amacı

 

 

MADDE 5 (1) Merkezin amacı; Türkiyenin çalışma alanlarına göre nitelikli insan gücü ihtiyacını belirlemek, gelişme ve kalkınma sürecinde oluşabilecek yeni alanlarını tespit etmek, Üniversitenin örn lisans ve lisansüstü programlar dışında itim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda ulusal ve uluslararadüzeyde itim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, çalıştaylarzenlemek suretiyle toplumun tüm kesimlerine iş bulma imkânı slayacak yeni teknolojileri tanıtmak, bu yönde bilgi ve becerilerin kazandırılmanı slamak, Üniversitenin kamu ve özel sektörle, ulusal ve uluslararakuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

 

Merkezin faaliyet alanları

 

 

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 

 

a) Üniversite sonrafark bilgi alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen kişilere yeni itim programları

sunmak,

 

 

b) Görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan itim modelleriyle daha genkesimlere itim verilmesini slamak, yurt içi, yurt dışı kişi ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,

 

c) Merkezin amları doğrultusunda kamu ve özel sektör ile uluslarara kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek,

 

ç) Üniversitenin örgün lisans ve lisansüstü programları dışında, kamuda ve özel sektörde halen çalışmakta olan kişilere ve toplumun diğer kesimlerine hızla gelişen teknolojiyi tanıtmak ve yeni beceriler kazandırarak verimliliği artırmak,

 

d) Üst seviyede bilgi ve becerilere sahip, yurt içi ve yurt dışında istihdam edilme imkânı bulabilecek vasıfta elemanlar yetiştirmek,

 

e) Eğitim imkânı bulamamış kişilere itim görme ve kendini geliştirme fırsa tanımak,

 

 

f) Gönüllülük esana uygun çalışma alanlarında görev alabilecek bireyleri yetiştirerek bu alandaki çalışmaları teşvik etmek,

g) Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları topluma kazandıracak etkinlikler zenlemek, ğ) Toplumun her kesimine yeteneklerine göre hayat boyu meslekî eğitim imnı sağlamak, meslek

kazandırmak, benzeri konularda bilimin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarakitim programları zenlemek;

Üniversitenin kamu ve özel sektörle, ulusal ve uluslararakuruluşlarla iş birliğini geliştirmesine katkıda bulunmak.

 

 

ÜÇÜNBÖLÜM

 

 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

 

Merkezin yönetim organları

 

 

MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 

 

a) Mür,


b) Yönetim Kurulu, c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdün görevleri

 

 

MADDE 8 (1) Mür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zaman öğretim elemanları arandan üç yıl süre ile görevlendirilir. resi sona eren Müdür, tekrar görevlendirilebilir. Mürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmamahalinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylık öğretim elemanları arandan bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere

Rektörün onayına sunar. Müdürün katılamadığı toplantılara Müdür Yardımcısı katılır. Mürün görevde bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder. dürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

 

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

 

 

a) Merkezi temsil etmek,

 

 

b) Merkezin birimlerini Merkezin amları doğrultusunda yönetmek,

 

 

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

 

 

ç) Merkez bünyesinde hazırlanan projeleri Merkezin amla doğrultusunda yönetmek,

 

 

d) Her yılın sonunda, o yıl erisinde yapılan faaliyetlerle ilgili rapor hazırlamak ve Yönetim Kuruluna

sunmak,

 

 

e) Merkezin sürekli gelişmesini slayacak tedbirleri almak, uygun programlar ılmadoğrultusunda çalışmak,

 

f) Merkez bünyesinde sürrülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu slamak,

 

g) Merkezin yürütğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmek, ilgili mevzuata uygun

olarak sözleşmeler yapmak,

 

 

ğ) Personel görevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

 

 

Yönetim kurulu ve görevleri

 

 

MADDE 9 (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversite öğretim elemanları arandan Rektör tarafından görevlendirilen beş öğretim elemanı ile birlikte yedi kişiden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden aylan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, iki ayda bir olağan, gerekli hallerde dürün daveti üzerine olağanüstü olarak

toplanır. Yönetim Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan ndem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

 

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 

 

a) Mürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

 

b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen itim programları sonunda verilecek başa belgesi, sertifika

ve benzeri belgelerin verilme koşullanı, Üniversite Senatosuna önermek,


c) Önerilen itim programlarının hangilerinin düzenlenecini, düzenlenen programlarda kimlerin görevlendirileceğini ve görevlendirileceklere yapılacak ödemelerin miktarını belirlemek,

 

ç) Merkezin esini hazırlamak,

 

 

d) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupla ve komisyonları kurmak.

 

 

Danışma kurulu ve görevleri

 

 

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; her bir fakülte dekanının, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürünün önereceği birer öğretim elemanı ile sanayi ve ticaret kuruluşla temsilcilerinin önereceği adaylar

arandan Rektör tarafından görevlendirilecek toplam onbeş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.resi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. resi bitmeden aylan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

 

(2) Danışma Kurulu; Mürün daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son kümler

Personel ihtiyacı

 

 

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyanca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

 

Harcama yetkilisi

 

 

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürr.

 

 

Yürürlük

 

 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yürütme

 

 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kümlerini Bartın Üniversitesi Rektö yürütür.